Social

Ministerul Culturii anunță concurs pentru proiecte de traducere/editare a cărții naționale în străinătate

post-img
Ministerul Culturii anunță concurs pentru proiecte de traducere/editare a cărții naționale în străinătate

Ministerul Culturii lansează concursul pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor pentru traducere/editare a cărții naționale în străinătate pentru anul 2024. Bugetul total pentru finanțarea proiectelor pentru traducere/editare a cărții naționale în străinătate în anul 2024 este de 1 mln. lei. Valoarea totală acordată unui proiect de traducere/editare – până la 300 mii lei.

1. Condițiile generale de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiectele de traducere/editare sunt următoarele:

1) beneficiari ai finanțării pot fi doar editurile străine/editorii străini (în continuare – editurile);

2) poate fi acceptată spre finanțare doar literatura scrisă în limba română. În cazul minorităților naționale din Republica Moldova, pot fi acceptate spre traducere și lucrări scrise în limba acestor minorități;

3) autorul lucrării propus pentru proiectele de traducere/editare este cetățean al Republicii Moldova, indiferent dacă opera sa a fost publicată în Republica Moldova sau în România;

4) finanțarea se solicită doar pentru cărțile publicate în limba română sau pentru cele elaborate de editura străină până la momentul depunerii dosarului;

5) se acordă prioritate literaturii contemporane, lucrărilor autorilor laureați ai Premiului Uniunii Europene pentru Literatură, ai Premiului Național al Republicii Moldova, ai Premiului Ministerului Culturii, ai premiilor Uniunii Scriitorilor din România și Uniunii Scriitorilor din Moldova, ai premiilor revistelor de cultură din România și Republica Moldova;

6) lucrările autorilor, cetățeni ai Republicii Moldova, sunt selectate de către editurile străine atât din Lista orientativă a operelor autorilor autohtoni spre a fi traduse în străinătate, publicată în Catalogul electronic (format word și/sau pdf) al Ministerului Culturii, cât și din cărțile publicate în limba română, la libera lor alegere.

  2. Sunt eligibile pentru a fi finanțate următoarele genuri de carte:

1) ficțiune (proză, poezie, dramaturgie);

2) nonficțiune (reportaj, memorii, jurnal, biografii și autobiografii, eseu);

3) cărți de istorie (îndeosebi cele care vizează istoria Basarabiei);

4) albume;

5) cărți pentru copii și adolescenți;

6) benzi desenate;

7) antologii de poezie, proză, dramaturgie.

  3. Sunt eligibile pentru finanțare atât cărțile tipărite, cât și cărțile în format electronic. 

  4. Dosarul de solicitare a finanțării va conține:

1) cererea de finanțare/formularul-tip, conform anexei nr. 1 din Regulamentul supra menționat.

2) copia contractului de intenție încheiat cu deținătorul drepturilor de autor;

3) copia contractului de intenție încheiat cu traducătorul;

4) CV-ul traducătorului;

5) copia certificatului de înregistrare sau a altor documente confirmative ale statutului de persoană juridică, iar în cazul persoanelor fizice – copia buletinului de identitate;

6) raportul solicitantului privind aparițiile editoriale din ultimii 2 ani;

7) planul editorial al solicitantului pentru anul următor;

8) fișa de calcul economic/bugetul proiectului;

9) declarația pe propria răspundere privind contribuția financiară proprie în valoare de cel puțin 30% din bugetul total al proiectului;

10) strategia de traducere, de publicare, de distribuire și de promovare a operelor traduse și editate în străinătate.

 Editurile din străinătate interesate vor depune dosarul de participare în format fizic (str. Nicolae Iorga, 21, MD -2012, Chisinau, Republica Moldova) sau electronic la adresa cancelaria@mc.gov.md 

  NOTĂ

1). În cadrul selecției de oferte care se organizează prin concurs, editura eligibilă poate beneficia de finanțare, în condițiile prezentului Regulament, o singură dată în cadrul unui an bugetar, iar proiectul ei de traducere/editare poate include, în limitele programului financiar, nu mai mult de 5 titluri de carte.

2). Dosarul de participare va fi completat cu fontul Times New Roman, dimensiunea 12, format pdf.  Toate documentele vor fi comprimate în format de tip arhivă.

Proiectele care nu respectă condițiile nu se examinează!

author-img_1

Iuliana Adiaconiței

Reporter