ECONOMIC

ANRE anunţă despre recepţionarea cererilor pentru proiectele ce ţin de utilizarea surselor regenerabile de energie

post-img

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunţă deschiderea procedurii de recepţionare a cererilor de confirmare a statutului de producător eligibil şi de repartizare a cotelor pentru energia electrică la tarife fixe produsă din surse regenerabile de energie, după cum urmează:

·      începând cu 1 aprilie 2022 pentru solicitanţii cu proiecte care au la bază surse regenerabile din categoria celor nonintermitente (biomasă, biogaz, singaz şi hidro);

·      din 8 aprilie 2022 – solicitanţii cu proiecte care au la bază energia eoliană şi

·      din 15 aprilie 2022 – solicitanţii cu proiecte care au la bază energia solară.

În conformitate cu prevederile legale din domeniu, la 25 februarie curent ANRE a aprobat tarifele fixe şi preţurile plafon pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie. Limita, cotele maxime de capacitate pe fiecare categorie şi tehnologie în parte au fost aprobate anterior prin Hotărârea Guvernului nr. 401 din 08.12.2021.

Astfel, ANRE va confirma statutul de producător eligibil nediscriminatoriu şi în limita cotelor stabilite de Guvern şi anume:

·      pentru instalaţii eoliene în limita cotei de 15 MW, dintre care:

-          instalaţii eoliene mari – 12 MW;

-          instalaţii eoliene mici – 3 MW.

·      pentru instalaţii solare PV în limita cotei de 70 MW, dintre care:

-          instalaţii PV montate pe clădiri – 50 MW;

-          instalaţii PV diferite decât cele montate pe clădiri – 20 MW.

·      pentru instalaţiile de cogenerare pe bază de biogaz în limita cotei de 100 MW, dintre care:

-   unităţi în cogenerare pe bază de biogaz (produs prin valorificarea potenţialului energetic al dejecţiilor animaliere, deşeurilor zootehnice, deşeurilor agricole, culturilor agricole, plantelor energetice, deşeurilor industriei alimentare, inclusiv a amestecului dintre acestea) – 45 MW;

-    unităţi în cogenerare pe bază de biogaz produs prin valorificarea deşeurilor municipale solide – 45 MW;

-     unităţi în cogenerare pe bază de biogaz produs prin valorificarea deşeurilor municipale lichide/ape reziduale – 10 MW.

·      pentru instalaţiile de cogenerare pe bază de singaz în limita cotei de 15 MW;

·      pentru instalaţii de cogenerare utilizând arderea directă în limita cotei de 30 MW;

·      pentru instalaţii hidro în limita cotei de 5 MW.

Procedura de depunere a cererii şi confirmare a statutului de producător eligibil se va desfăşura în strictă conformitate cu Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 251/2019 din 5 iulie 2019 (în continuare – Regulamentul) şi în baza principiului „primul venit, primul servit”. Regulamentul poate fi accesat pe pagina web oficială a ANRE: https://www.anre.md/acte-administrative-cu-caracter-normativ-3-243

Actele necesare a fi anexate la cererea tipizată pentru confirmarea statutului de producător eligibil sunt următoarele:

1)    avizul de racordare eliberat de operatorul de sistem la reţeaua electrică a căruia urmează să fie racordată centrala electrică (în cazul centralei electrice ce urmează a fi construită) sau actul de corespundere eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (în cazul centralei electrice pusă în funcţiune);

2)    copia actului care atestă dreptul de proprietate/superficie a terenului sau construcţiei unde este/urmează a fi construită centrala electrică a solicitantului;

3)    copia actului care atestă faptul depunerii garanţiei pentru participare. Mărimea garanţiei constituie 0,2% de la valoarea estimată a investiţiei. Spre exemplu, pentru o centrală fotovoltaică cu o capacitate de 1 MW (montată pe clădire), valoarea garanţiei de participare constituie 32 300 lei;

4)    declaraţia pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor stabilite de art. 36 alin. (51) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, depusă de către întreprinzătorul individual sau administratorul/administratorii persoanei juridice pentru care se solicită confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 2 a Regulamentului;

5)    informaţia adiţională despre solicitantul care a depus cerere pentru confirmarea statutului de producător eligibil, conform formularului stabilit în Anexa nr. 3 a Regulamentului;

6)    copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;

7)    în cazul centralelor electrice puse în funcţiune – documente confirmative privind data fabricării echipamentului utilizat la construcţia centralei.

Dacă cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil nu corespunde cerinţelor prevăzute în Regulament, solicitantul este în drept să completeze cererea cu informaţiile/documentele lipsă în termen de 3 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, în caz contrar cererea şi actele anexate nu se examinează şi se restituite solicitantului.

În condiţiile în care există mai mulţi doritori pentru depunerea cererilor de obţinere a statutului de producător eligibil pentru una şi aceeaşi tehnologie şi ANRE este în imposibilitatea stabilirii ordinii de înscriere în registru, aceasta se va realiza imediat prin procedura de tragere la sorţi. Fiecare participant va extrage pe rând, câte un plic sigilat, în care se vor regăsi fişe cu cifre arabe. Astfel, ordinea de verificare a cererilor pentru confirmarea statutului de producător eligibil va fi crescător, conform numerelor extrase în procedura de tragere la sorţi.

Ulterior înscrierii în Registrul corespondenţei de intrare în termen de 30 zile ANRE, de comun cu instituţiile guvernamentale de resort, va demara procedura de verificare a documentelor anexate şi conformitatea declaraţiilor depuse.

În limita cotelor de capacitate şi pentru fiecare tehnologie şi solicitant în parte, ANRE va emite Hotărâri privind acordarea statutului de producător eligibil, care vor fi valabile din momentul depunerii garanţiilor de bună execuţie în mărime de 2% de la valoarea estimată a proiectului.

Garanţia de participare se depune doar de către solicitant în contul bancar al Agenţiei (https://www.anre.md/garantiile-de-participare-si-de-buna-executie-3-338), cuantumul acesteia fiind determinat în funcţie de tehnologie şi capacitatea electrică a instalaţiei de producere (a se consulta Anexa nr. 2 la Hotărârea ANRE nr. 76 din 25 februarie 2022).

În final, este de notat că procesul de examinare a cererilor va fi asigurat de un grup de angajaţi ai ANRE, cu asistenţa unor reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale. Reprezentanţii societăţii civile pot participa la procesul de depunere a cererilor prin notificarea prealabilă a acestora la e-mail: [email protected]

Informaţii suplimentare şi clarificările de rigoare pot fi obţinute la sediul ANRE sau la numerele de tel. 823 907 şi 823 934.