Situaţia sectorului bancar în primele 9 luni: Peste 70% din active sunt gestionate de grupuri internaţionale cu reputaţie solidă
Sursa foto:rfi.ro Vizualizari:

Situaţia sectorului bancar în primele 9 luni: Peste 70% din active sunt gestionate de grupuri internaţionale cu reputaţie solidă

La 30 septembrie 2019, în Republica Moldova activau 11 bănci licenţiate de Banca Naţională a Moldovei.  Urmare a modificărilor calitative în structura acţionariatului din sectorul bancar, actualmente, mai mult de 70 la sută din activele bancare sunt deţinute şi gestionate de grupuri internaţionale cu reputaţie solidă. În anul 2016,  puţin peste 20 la sută din active erau gestionate de grupuri internaţionale.

Astfel, pe piaţa bancară autohtonă au intrat acţionari strategici noi:

  • Banca Transilvania din România, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a devenit acţionar indirect la B.C. ,,VICTORIABANK” S.A.;
  • Intesa Sanpaolo din Italia - acţionar unic la B.C. ”EXIMBANK” S.A, banca devenind parte a Grupului Intesa Sanpaolo.
  • De asemenea, în octombrie curent, a fost achiziţionat pachetul unic de acţiuni în mărime de  41.09 la sută al BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. de către un consorţiu de investitori format din BERD, Invalda INVL şi Horizon Capital.

De asemenea, începând cu 30 iulie 2018, băncile au prezentat primele rapoarte COREP conform cerinţelor BASEL III. Rata fondurilor proprii a alcătuit 28.8%, fiind în limitele prognozate de BNM şi superioară minimului de 10% şi amortizoarelor combinate. Conform noului cadru de raportare, cerinţele faţă de fondurile proprii au fost calculate în baza noii metodologii, luându-se în calcul nu numai riscul de credit, dar şi riscul de piaţă precum şi cel operaţional. Concomitent, în scopul prevenirii şi atenuării riscului macro prudenţial sau riscului sistemic, au fost stabilite cerinţe adiţionale cu privire la fondurile proprii pe care băncile trebuie să le deţină pentru constituirea amortizoarelor de capital.

Totodată, în 9 luni ale anului 2018, în sectorul bancar a continuat tendinţa de întărire a fondurilor proprii (anterior CNT), fiind menţinut un nivel înalt de lichiditate şi profitabilitate. De asemenea, a continuat creşterea activelor şi depozitelor. Comparativ cu sfârşitul anului precedent, a fost înregistrată majorarea portofoliul de credite pe sectorul bancar. Astfel, începând cu martie 2018, sunt înregistrate creşteri lunare ale acestuia. Ponderea creditelor neperformante în portofoliile de credite pe parcursul perioadei menţionate s-a diminuat, totuşi, aceasta rămâne a fi înaltă. 

Acţiunile Băncii Naţionale a Moldovei referitor la cele mai mari trei bănci

Pe data de 22 august 2018, prin decizia Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a fost ridicat regimul de supraveghere intensivă a BC „VICTORIABANK” S.A. inclusiv urmare a asigurării de către bancă a transparenţei structurii acţionariatului băncii. În acelaşi timp, a fost aprobat un nou Consiliu de administraţie al băncii, care a devenit funcţional din data de 9 august 2018.

Totodată, în prezent, BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. se află în supraveghere intensivă (din anul 2015), iar BC „Moldindconbank” S.A. – în regim de intervenţie timpurie (din anul 2016).

Astfel, la 30.09.2018, BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. şi BC „Moldindconbank” S.A. deţin împreună 47.5 la sută din totalul activelor sectorului bancar.

În scopul neadmiterii riscurilor excesive, activitatea băncilor aflate în supraveghere intensivă şi sub regimul de intervenţie timpurie este monitorizată zilnic de către Banca Naţională. Respectiv, sunt examinate situaţiile financiare ale acestor bănci, tranzacţiile, ordinele de zi ale şedinţelor organelor de conducere, etc.

Totodată, prin hotărârile Comitetului executiv al Băncii Naţionale din 26 aprilie 2018, unele persoane au fost calificate ca afiliate ale B.C. „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A. şi BC ,,Moldindconbank” S.A., ca urmare fiind depăşite limitele prudenţiale aferente persoanelor afiliate. Băncile menţionate au prezentat Băncii Naţionale planurile privind conformarea limitelor prudenţiale stabilite pentru expunerile faţă de persoanele afiliate şi îmbunătăţirea sistemelor de control intern privind identificarea şi monitorizarea acestora, care au fost examinate şi acceptate de BNM.  Respectiv, băncile raportează trimestrial Băncii Naţionale a Moldovei despre măsurile întreprinse. 

BC „MOLDOVA – AGROINDBANK” S.A.

Banca Naţională a Moldovei, în procesul de monitorizare a transparenţei acţionarilor băncii, a constatat două grupuri de acţionari ai BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.  care au acţionat concertat şi au achiziţionat o cotă substanţială în capitalul social al băncii în mărime de 43.1 la sută, fără permisiunile prealabile scrise ale Băncii Naţionale. Astfel, acţiunile menţionate urmau să fie înstrăinate în termen de 3 luni. Deoarece acestea nu au fost înstrăinate în termenele stabilite, au fost anulate de bancă şi emise altele noi. Acţiunile menţionate au fost expuse la vânzare, dar nefiind vândute în termenul stabilit, acesta a fost prelungit de mai multe ori. La 19 iunie 2018, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a acordat aprobarea preliminară unui consorţiu internaţional de investitori (BERD, Invalda INVL, Horizon Capital) pentru achiziţionarea pachetului de acţiuni în mărime de 41.09 la sută din capitalul social al băncii. Ulterior, în iulie 2018 a fost achiziţionat pachetul menţionat de acţiuni de către Agenţia Proprietăţii Publice, urmând a fi expus la vânzare ca pachet unic în termen de 3 luni pe piaţa reglementată, prin intermediul licitaţiei cu strigare. Pe data de 2 octombrie 2018, la licitaţie a fost vândut pachetul unic de acţiuni noi emise ale BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. consorţiului internaţional de investitori (BERD, Invalda INVL, Horizon Capital).

Totodată, pe 22 noiembrie 2018 va avea loc Adunarea generală a acţionarilor, la care urmează a fi examinată noua componenţă a Consiliului băncii.

BC „Moldindconbank” S.A.

Urmare a constatării de către BNM a activităţii concertate a unui grup de persoane care a achiziţionat şi a deţinut o cotă substanţială în capitalul social al băncii în mărime de 63.89 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, la data de 20.10.2016 asupra BC „Moldindconbank” S.A. a fost aplicat regimul de intervenţie timpurie, care este menţinut până în prezent.

Acţiunile menţionate nu au fost înstrăinate în termenele stabilite de legislaţie şi în ianuarie 2018, acestea au fost anulate, fiind emise de către bancă acţiuni noi în mărime de 63.89 la sută din capitalul social al băncii, care au fost expuse spre vânzare pentru o perioadă de 3 luni ca pachet unic la preţul iniţial stabilit de către o companie de audit internaţională. Termenul de vânzare a fost prelungit pentru 3 luni prin decizia Comitetul executiv al BNM din 11 iulie 2018, dar nefiind vândute în termenul indicat, ulterior, la 12 octombrie 2018, acest termen a fost prelungit până în ianuarie 2019. Conform Legii privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017, Banca Naţională poate dispune prelungirea termenului de 3 luni de cel mult 3 ori consecutiv.

De asemenea, pe 19 octombrie 2018 Comitetul executiv al BNM, a decis prelungirea mandatelor administratorilor temporari ai BC „Moldindconbank” S.A. pe un termen de 6 luni până la 20 aprilie 2019.

Băncile menţionate activează în regim normal şi prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operaţiunile cu depozitele, de creditare şi decontări.

Acţiunile Băncii Naţionale a Moldovei faţă de alte bănci

În perioada analizată, Comitetul Executiv al BNM a aplicat sancţiuni faţă de  câteva bănci, precum şi unor acţionari.

Astfel, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a decis la 21 martie 2018, urmare a evaluării efectuate de către Banca Naţională, aplicarea măsurilor de sancţionare deţinătorului direct de deţinere calificată în mărime de 4.92% în capitalul social al B.C. ”ENERGBANK” S.A. pentru nerespectarea de către acesta a cerinţelor privind adecvarea şi soliditatea financiară stipulate la art. 48 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017. De asemenea, BNM a decis aplicarea amenzii la doi acţionari ai „Băncii de Finanţe si Comerţ" S.A. în sumă totală de 179.5 mii lei în legătură cu neprezentarea informaţiei solicitate de BNM în scopul evaluării calităţii acţionariatului.

Concomitent, au fost aplicate sancţiuni la alte 2 bănci urmare a controlului complex. Respectiv, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a decis aplicarea sancţiunii cu amendă faţă de „Banca de Finanţe si Comerţ" S.A. în sumă de 362.1 mii lei şi a sancţiunii sub formă de avertisment faţă de membrii Comitetului de conducere a băncii, ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate unele încălcări ale Legii instituţiilor financiare, actelor normative ale BNM şi Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Totodată, BNM a decis aplicarea sancţiunii cu amendă faţă de B.C. „COMERŢBANK” S.A. şi faţă de membrii Comitetului de conducere al băncii în sumă totală de 2.25 mil. lei, iar avertisment faţă de membrii Consiliului băncii. De asemenea, au fost aplicată sancţiunea cu avertisment faţă de BC „EuroCreditBank” S.A.

Urmare a verificării tranzacţiilor cu persoanele afiliate în cadrul controalelor din oficiu la bănci, în baza noilor modificări legislative, în luna iulie 2018 Banca Naţională a luat decizia de calificare a unor persoane ca fiind afiliate la 4 bănci şi a solicitat acestora planuri de acţiuni cu măsuri de îmbunătăţire a procesului de identificare şi monitorizare a persoanelor afiliate, iar în cazul a 2 bănci din cele 4, au fost solicitate planuri de conformare a expunerilor faţă de persoanele afiliate cu limitele prudenţiale. Băncile raportează trimestrial despre măsurile întreprinse şi rezultatele obţinute. 

Similare
RECOMANDĂRI