Noile proceduri de ţinere a Registrului contractelor de arendă vor intra în vigoare în luna iunie
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Noile proceduri de ţinere a Registrului contractelor de arendă vor intra în vigoare în luna iunie

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului desfăşoară o campanie de informare, privind Registrului contractelor de arendă - un sistem de evidenţă şi sistematizare a informaţiei despre drepturile de arendă, în cadrul autorităţilor publice locale. Contractul de arendă se înregistrează în registrul ţinut de primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenul sau alt bun agricol arendat.

În acest registru se înscriu datele din contractele de arendă a terenurilor şi altor bunuri agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv, modificările introduse în ele şi încetarea acestor contracte.

De asemenea, documentul conţine norme ce ţin de cerinţele faţă de documentele prezentate, termenul de examinare a acestora, înregistrarea modificărilor la contractele de arendă şi descrie procedura ce ţine de înregistrarea încetării sau nulităţii contractului de arendă. Astfel, evedenţiem cele mai importante norme din Regulament:

- Registrul poate fi ţinut manual sau electronic şi va include date privind: data cererii de înregistrare, acordul adiţional, părţile contractante, domiciliul ori sediul acestora, destinaţia şi modul de folosinţă a bunului agricol arendat, numărul cadastral, suprafaţa, nota de bonitate, termenul arendei, plătitorul impozitelor aplicate asupra bunului agricol arendat şi cuantumul plăţii de arendă. De asemenea, pot fi incluse şi alte date după caz.

 - Pentru înregistrarea arendei la primărie, arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă actele prevăzute în art. 1294 alin. (3) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 şi anume:

a) 3 exemplare ale contractului de arendă, dintre care unul este originalul sau o copie autentificată în condiţiile legii;

b) extrasul din registrul de publicitate în care este înregistrat arendaşul;

c) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, după caz;

d) bonul de achitare a plăţii pentru înregistrare.

- Registratorul este obligat: să stabilească identitatea persoanei care prezintă documentele pentru înregistrare, să solicite prezentarea actelor prevăzute în art. 1294 alin. (3) din Codul civil nr. 1107/2002 şi după caz să decidă asupra efectuării înregistrării, modificării şi a înscrisurilor în registru, sau să refuze motivat emiterea înregistrării datelor şi a drepturilor în registru.

- Refuzul de a înregistra contractul de arendă în termenul prevăzut se argumentează printr-o dispoziţie, semnată de către registrator.     

- În documentele prezentate nu se admit ştersături, completări, cuvinte radiate sau alte corectări nemenţionate sau executate în creion.

- Termenul de examinare a documentelor pentru înregistrarea contractului de arendă nu trebuie să depăşească 15 zile de la data primirii ultimului document necesar. În cazul înregistrării concomitente a mai mult de 10 contracte de arendă prezentate de unul şi acelaşi arendaş, termenul indicat de examinare poate fi prelungit, prin decizia registratorului, cu cel mult 10 zile.

- Temeiurile de refuz al radierii contractului de arendă (subarendă) sînt următoarele:
1) lipsa notificării privind acordarea termenului de executare a obligaţiilor contractului de arendă;

2) lipsa declaraţiei de rezoluţiune;

3) prezentarea hotărîrii judecătoreşti care nu a dobîndit caracter definitiv şi irevocabil.

- Pentru înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă, arendaşul (reprezentantul acestuia) prezintă registratorului, în termen de o lună de la data operării modificărilor:

1) trei exemplare ale acordului adiţional la contractul de arendă;

2) buletinul de identitate al solicitantului/extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii;

3) bonul de achitare al taxei pentru înregistrarea modificărilor.

Înregistrarea modificărilor operate în contractul de arendă se confirmă prin aplicarea ştampilei primăriei, prin notarea în acordul adiţional a datei înregistrării şi prin semnătura registratorului cu efectuarea înregistrării.

- Pentru înregistrarea încetării contractului de arendă din motivul expirării termenului contractului, arendaşul sau arendatorul, în termen de o lună de la data expirării acestuia, prezintă la primărie:

1) actul de predare-primire al bunurilor arendate restituite;

2) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii.

- În cazul înregistrării rezilierii contractului de arendă în baza acordului adiţional, partea care intenţionează să înregistreze rezilierea contractului (reprezentantul acesteia) prezintă următoarele documentele:

1) trei exemplare ale acordului adiţional la contractul de arendă;

2) buletinul de identitate al solicitantului/extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii;

3) bonul de achitare al taxei pentru înregistrarea modificărilor.

- În cazul înregistrării rezoluţiunii contractului de arendă partea care intenţionează să înregistreze rezoluţiunea contractului (reprezentantul acesteia) prezintă la primărie:

1) declaraţia rezoluţiunii cu dovada de notificare a celelalte părţi;

2) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii.

- Pentru înregistrarea încetării contractului de arendă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, partea contractantă interesată (reprezentantul acesteia) prezintă următoarele documente:

1) actul de predare-primire al bunurilor arendate restituite;

 2) documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului arendaşului, întocmit în condiţiile legii.

  - Extrasul din registru se eliberează în termen de 3 zile persoanei fizice sau juridice care a depus o cerere scrisă şi a prezentat bonul de achitare a taxei pentru eliberarea extrasului.

Totodată, MADRM informează că plafonul maximal al taxelor pentru înregistrarea contractelor de arendă la primării este reglementat în Anexa nr. 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 72/2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură pînă la stabilirea unui cuantum maxim conform prevederilor art. 1294, alin.(8) din Codul civil nr. 1107/2002.

Amintim că recent, Guvernul a aprobat noi proceduri de ţinere a Registrului contractelor de arendă a terenurilor şi alte bunuri  agricole, prin Hotărîrea Guvernului nr. 228/2019. Regulamentul stabileşte procedura de ţinere a registrului contractelor de arendă, încheiate pe un termen de până la 5 ani, inclusiv, şi conţinutul registrului contractelor de arendă.

Similare
RECOMANDĂRI