Fisc: De la 1 iulie, agenţii economici vor utiliza obligatoriu E-factura
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Fisc: De la 1 iulie, agenţii economici vor utiliza obligatoriu E-factura

Începând cu data de 1 iulie 2019, la efectuarea livrărilor în cadrul contractelor de achiziţii publice apare obligaţia de utilizare a E-facturii. Aceasta reiese din contextul prevederilor alin.(12) al art.117 din Codul fiscal, (în redacţia Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017).

Astfel, la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiecţii impozabili sînt obligaţi să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Prevederile în cauză nu se aplică pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale.

Reieşind din prevederile enunţate mai sus, Serviciul Fiscal de Stat atenţionează entităţile înregistrate ca plătitori a TVA asupra următoarelor condiţii, la îndeplinirea cărora survine obligaţia de emitere a facturii fiscale în format electronic în adresa cumpărătorilor/beneficiarilor:

    - bunurile/serviciile livrate reprezintă obiecte impozabile cu TVA;

    - bunurile/serviciile sînt livrate de către entităţile ce deţin satut de plătitor a taxei pe valoarea adăugată;

    - livrarea bunurilor/serviciilor are loc în cadrul achiziţiilor publice, cadrul legal al cărora este prevăzut prin Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern prin Hotărîrea „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică” nr.665 din 27.05.2016;

    - livrarea bunurilor/serviciilor are loc începînd cu 1 iulie 2019 (indiferent de faptul în ce perioadă a fost încheiat contractul de achiziţii publice).

Conform punctul 7 din Regulamentul cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor fiscale electronice „E-Factura”,  contribuabilii pot alege rolurile în care aceştia se vor manifesta în sistem în raport cu terţii.

Furnizorul poate elibera factura fiscală electronică alegînd ciclul de viaţă scurt sau lung al acesteia. Ciclul de viaţă lung presupune că factura fiscală electronică va dobîndi statutul de „finisată” după semnarea acesteia cu semnătură digitală de către Cumpărător, iar ciclul de viaţă scurt presupune că factura fiscală electronică va dobîndi statutul de „finisată” după semnarea acesteia cu cea de a doua semnătură a Furnizorului.

La generarea facturii fiscale în cadrul sistemului „E-Factura” în cazul în care cumpărătorii (instituţiile publice/bugetare) sunt înregistraţi în sistem însă nu şi-au manifestat acceptul de a primi facturi fiscale în formă electronică în raporturi cu „Furnizorul” respectiv, factura fiscală se va crea şi semna în formă electronică de către Vînzător, după care acesta o va tipări pe suport de hîrtie, o va semna cu semnătură olografă şi o va transmite celorlalte părţi spre acceptare şi semnare olografă (pct.8 din Regulamentul menţionat).

Indiferent de ciclul de viaţă a facturii fiscale ales penru eliberarea lor în adresa instituţiilor publice/bugetare ce achiziţionează bunuri/servicii ambele reprezintă document confirmativ pentru documentarea tranzacţiei efectuate în cadrul achizţiilor publice. Serviciul Fiscal de Stat recomandă furnizorilor să contacteze cu cumpărătorii – instituţiile publice/bugetare pentru coordonarea tipului ciclului de viaţă a facturii fiscale electronice la emiterea ei.

Similare
RECOMANDĂRI