România recunoaşte diplomele de studii ale medicilor din Republica Moldova. Ce trebuie să facă doctorii ca să se angajeze peste Prut
Sursa foto:wamc.org Vizualizari:

România recunoaşte diplomele de studii ale medicilor din Republica Moldova. Ce trebuie să facă doctorii ca să se angajeze peste Prut

Pe 20 octombrie în Monitorul Oficial al României au fost publicate normele privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist, eliberate de un alt stat terţ. Republica Moldova intră în categoria statelor ai căror medici se pot angaja acum cu mai mare uşurinţă în sistemul medical românesc. Odată cu această modificare crucială, a fost publicată şi procedura de recunoaştere profesională.

Aşadar, diplomele, certificatele şi titlurile de medic din alte state decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi SUA, vor fi recunoscute de către statul român, transmite sănătate info.

„Titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de statele terţe, altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii, echivalente specialităţilor medicale clinice şi paraclinice prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt recunoscute drept certificate de medic specialist eliberate de Ministerul Sănătăţii pentru specialitatea respectivă, în vederea facilitării dreptului de exercitare a practicii medicale pe perioadă nedeterminată sau a practicii medicale temporare/ocazionale pe teritoriul României a titularilor acestora”, prevede ordinul.

Totuşi, există câteva condiţii care trebuie îndeplinite pentru a putea practica medicina pe teritoriul României. Formarea de medic specialist a persoanei care solicită recunoaşterea trebuie să se fi „efectuat în condiţii de studiu şi practică medicală care asigură competenţa profesională a acestuia cel puţin similară cu competenţa profesională a medicilor pe plan naţional”, se menţionează în documentul publicat în Monitorul Oficial. De asemenea, titlurile oficiale de calificare ca medic specialist trebuie să fie eliberate de autoritatea desemnată în temeiul actelor normative în vigoare în statul pe teritoriul căruia a avut loc formarea, în cazul nostru USMF Nicolae Testemiţanu şi Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Procedura

Solicitările de recunoaştere a diplomelor urmează să fie depuse către o comisie mixtă care va fi aprobată prin ordinul Ministerului Sănătăţii. Membrii comisiilor vor fi desemnaţi de comisiile de specialitate, iar un membru va veni de la Colegiul Medicilor.

Recunoaşterea profesională se face de către Ministerul Sănătăţii prin ordin, numai după ce raportul comisiei mixte va fi avizat de Colegiul Medicilor din România. Procedura se finalizează după ce solicitantului i se eliberează certificatul de membru de către Colegiul Medicilor din România, pentru exercitarea profesiei de medic pe teritoriul României cu titlul de medic specialist în domeniul echivalat, cu respectarea normelor legale.

Autorităţile române se obligă să soluţioneze cererea de recunoaştere în maxim 90 de zile de la data înregistrării dosarului complet.

Ce trebuie să conţină dosarul

Solicitanţii pentru recunoaşterea diplomelor trebuie să depună la Ministerul Sănătăţii următoarele documente:

a) cerere de recunoaştere care va cuprinde obligatoriu şi datele de contact (adresă, telefon, fax, adresă de e-mail);

b) copia documentului de identitate, (buletin/carte de identitate sau paşaport);

c) documente din care să rezulte cerinţele prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c), g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

d) copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic;

e) copia legalizată a titlului de medic specialist dobândit în statul unde s-au făcut studiile;

f) documente din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămână), curriculumul pregătirii efectuate şi competenţele atestate prin titlul respectiv de medic specialist;

g) documente privind experienţa profesională şi educaţia medicală continuă, dobândite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;

h) certificat de sănătate fizică şi psihică din care să rezulte că acesta poate practica specialitatea dobândită;

i) dovezi emise de autoritatea competentă din statul de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale;

j) extrasul de cazier judiciar emis de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia;

k) certificatul de atestare a cunoştinţelor de limbă română;

l) dovada achitării taxei de evaluare profesională. Cuantumul taxei de evaluare profesională se stabileşte prin decizie a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi se depune în contul Colegiului Medicilor din România. În cazul în care evaluarea profesională presupune şi o probă de aptitudini, cuantumul taxei se dublează. Documentele trebuie însoţite de traducerile legalizate în limba română, în original. Acestea au o valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

În cazul în care durata formării medicului nu corespunde cu durata de formare a statului român, se prevăd proceduri suplimentare, respectiv va fi nevoie de mai multe acte doveditoare şi se va institui o probă de aptitudini.

Similare