Pastorală la Naşterea Domnului a Mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove,  Vladimir
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Pastorală la Naşterea Domnului a Mitropolitului Chişinăului şi al întregii Moldove, Vladimir

Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir, Biserica supusă Patriarhiei de la Moscova, a adresat un mesaj creştinilor care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi.

„Şi în ţinutul acela erau păstori,
stând pe câmp şi făcând de strajă
noaptea împrejurul turmei lor.
Şi, iată, îngerul Domnului a stătut
lângă ei şi slava Domnului a strălucit
împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat cu
frică mare. Dar îngerul le-a zis:
„Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc
vouă bucurie mare, care va fi pentru
tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor,

Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David”.

(Luca II, 8-11)

 

 

 

Preasfinţiţi arhipăstori ai Sfintei noastre Biserici,

Preacucernici preoţi şi diaconi,

Preacuvioşi monahi şi monahii,

Drept-măritori creştini,

 

Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, este sărbătoarea încurajării şi a bucuriei Bisericii, adică a poporului lui Dumnezeu, care vieţuind în lumea aceasta şi fiind expus continuu multor ameninţări şi pericole este chemat să nu cadă în disperare.

„Nu vă temeţi!” – ne îndeamnă îngerii.

„Nu vă temeţi!” – vom auzi cel mai des de la Fiul lui Dumnezeu Cel Întrupat, Mântuitorul lumii.

Păstorii din imediata apropiere a Betleemului, care-şi păzeau noaptea turmele, au fost primii cărora îngerul Domnului le-a binevestit naşterea Pruncului Mântuitor, dar şi primii care s-au învrednicit să vadă şi să asculte soborul îngerilor slavoslovind: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”.

Astăzi „pentru noi şi pentru a noastră mântuire” (Simbolul credinţei) „S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai-nainte de veci” (Condacul Praznicului).

Mântuitorul lumii se pogoară astăzi tainic în viaţa noastră duhovnicească.

Pogorârea lui Dumnezeu-Cuvântul în lumea întunecată de păcat şi de neascultare, aduce lumină şi adevăr, împăcare şi dreptate, deoarece Cel ce se întrupează „de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara”  este „Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat” (Simbolul credinţei) şi „Soarele Dreptăţii” (Troparul Praznicului).

Drept-slăvitori creştini, uniţi duhovniceşte
în jurul Peşterii Betleemului,

Şi în acest timp, consacrat postului Naşterii Domnului, clerul şi poporul dreptcredincios al Sfintei noastre Biserici am aşteptat întru nădejde, precum odinioară profeţii şi drepţii Vechiului Testament, venirea în lume a Domnului Hristos, Izbăvitorul lumii.

Păstrând rânduiala bisericească a postului, ne-am rugat aşa cum ne-a învăţat Sfântul Ioan Gură de Aur: „Precum ai binevoit a Te culca în peşteră şi în ieslea  necuvântătoarelor, aşa binevoieşte a intra şi în ieslea necuvântătorului meu suflet şi în întinatul meu trup”.

Să ne rugăm neîncetat, iubiţii mei fii sufleteşti, pentru poporul Moldovei, pentru cei din ţară, dar şi pentru cei plecaţi departe de casă şi de neam.

În această perioadă de încercare pandemică pentru întreaga lume, să înălţăm rugăciuni „Răsăritului Celui de Sus” pentru toţi cei contaminaţi de nemilosul virus şi cu prisosinţă pentru toate cadrele medicale, care se jertfesc pentru noi şi pentru grabnica însănătoşire a tuturor bolnavilor.

Evanghelistul Luca evidenţiază că îngerii au spus „Nu vă temeţi!” păstorilor, care străjuiau turma în toiul nopţii.

Fiecare episcop să vegheze în cetatea sa clerul şi poporul încredinţat spre mântuire. Fiecare preot „cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste” să-şi păstorească credincioşii din parohie.

Monahii şi monahiile din sfintele mănăstiri să privegheze pentru pacea lumii, asemenea îngerilor din noaptea sfântă a Naşterii Domnului.

Fiecare credincios în parte să-şi străjuiască sufletul, inima şi mintea, spre a-L cunoaşte şi mărturisi pe Pruncul Hristos.

 

Dragi fraţi şi surori,

         Ni s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul. Să primim cu credinţă această bucurie mare şi să păzim toate câte ne-a poruncit nouă, şi iată El este cu noi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin!

La mulţi şi plini de har ani! 

Cu arhiereşti şi părinteşti binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Similare
RECOMANDĂRI