IDIS Viitorul: Deşi R. Moldova se află în proces de implementare a Acordului de Asociere cu UE, regimul fiscal a înregistrat regrese
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

IDIS Viitorul: Deşi R. Moldova se află în proces de implementare a Acordului de Asociere cu UE, regimul fiscal a înregistrat regrese

În urma implementării Acordului de Asociere de către Republica Moldova, sistemul fiscal naţional va fi reconfigurat în strânsă corelaţie cu legislaţia fiscală a Uniunii Europene. În mod direct, politica şi sistemul fiscal sunt vizate în capitolul 8 ”Fiscalitate” (titlul IV ”Cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectorială”) al Acordului de Asociere.

În conformitate cu prevederile acestui capitol, Republica Moldova s-a angajat să pună în aplicare principiile bunei guvernanţe în domeniul fiscal şi anume, principiul transparenţei, al schimbului de informaţii şi al concurenţei loiale în domeniul fiscal, la care au aderat statele membre din UE, scrie economsita IDIS Viitorul, Angela Secrieru în BULETINUL INFORMATIV.

Pentru că politica fiscală a UE este orientată spre buna funcţionare a pieţei unice, armonizarea  impozitării indirecte, care influenţează libera circulaţie a mărfurilor şi libera prestare a serviciilor pe piaţa unică, este abordată înaintea impozitării directe.

Republica Moldova s-a angajat să-şi îmbunătăţească şi să dezvolte regimul fiscal şi administraţia fiscală, inclusiv prin consolidarea capacităţii de colectare şi control, cu un accent deosebit pe procedurile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA), pentru a evita acumularea arieratelor, pentru a asigura colectarea eficace a impozitelor şi pentru a consolida combaterea fraudei fiscale şi a evaziunii fiscale. Or, armonizarea politicilor în ceea ce priveşte contracararea şi combaterea fraudei şi a contrabandei cu produse supuse accizelor reprezintă un alt angajament pe care trebuie să-l respecte Republica Moldova. Aproprierea treptată a ratelor accizelor la produse din tutun va fi realizată în conformitate cu Convenţia-cadru pentru controlul tutunului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din 2003 (CCCT a OMS).

Instrumentul principal de implementare a Acordului de Asociere îl constituie Agenda de Asociere. Cu referire la sistemul fiscal şi administrarea fiscală, Agenda de Asociere identifică următoarele activităţi prioritare pentru perioada 2017-2019:

- armonizarea Codului fiscal al Republicii Moldova în materie de TVA şi accize cu directivele relevante ale UE, în conformitate cu dispoziţiile din anexa VI la AA;

- continuarea dezvoltării cooperării cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi cu administraţiile fiscale ale statelor membre ale UE prin schimbul de noi experienţe şi tendinţe în domeniul fiscalităţii;

- îmbunătăţirea şi simplificarea legislaţiei fiscale;

- adoptarea de măsuri vizând asigurarea impunerii şi colectării echitabile şi eficiente a impozitelor directe;

- apropierea legislaţiei Republicii Moldova în materie de scutiri de TVA şi accize de legislaţia UE, în conformitate cu anexa VI din AA;

- îmbunătăţirea cooperării fiscale internaţionale în vederea sporirii bunei guvernanţe în domeniul fiscal, şi anume prin aplicarea principiilor transparenţei, schimbului de informaţii şi concurenţei fiscale echitabile;

- îmbunătăţirea capacităţii administraţiei fiscale prin consolidarea managementului schimbării, realizarea reformei instituţionale şi operaţionale, contribuirea la procesul de integrare europeană şi modernizarea tehnologiilor informaţionale;

- îmbunătăţirea capacităţii administraţiei fiscale în scopul evitării acumulării arieratelor, asigurării colectării eficace a impozitelor şi consolidării combaterii fraudei fiscale şi evitării obligaţiilor fiscale;

- adoptarea de măsuri de armonizare a politicilor de combatere a fraudei şi a contrabandei cu produse supuse accizelor.

Dintre aceste priorităţi, primele două reprezintă priorităţi pe termen scurt, celelalte - priorităţi pe termen mediu. Pentru că suntem de trei ani în procesul de reformare a sistemului fiscal în contextul Acordului de Asociere, prezintă interes felul în care evoluează regimul fiscal din Republica Moldova. În acest sens, dinamica calităţii regimului fiscal din Republica Moldova poate fi evaluată în baza rapoartelor Paying Taxes (2017-2019), elaborate de Banca Mondială în parteneriat cu PwC  PricewaterhouseCoopers). Conform acestor rapoarte, Republica Moldova a înregistrat în perioada analizată regrese în promovarea îmbunătăţirilor la nivelul regimului fiscal. Astfel, dacă raportul Paying Taxes 2017 poziţionează Republica Moldova pe locul 31, atunci raportul din 2018 o clasează pe locul 32, iar în raportul Paying Taxes 2019 Republica Moldova regresează pe poziţia 35 din 190 de economii supuse evaluării în aceste rapoarte.

Concluzia generală care se impune în baza acestor evaluări este că, deşi suntem în procesul de implementare a AA, regimul fiscal a înregistrat în perioada analizată regrese. Prezintă interes şi evaluarea Indicelui de eficienţă a impozitării care poate fi calculat pentru fiecare categorie de impozit şi taxă. Evidenţiem dinamica Indicelui de eficienţă a taxării în cazul TVA care a cunoscut în perioada 2016-2018 o tendinţă de îmbunătăţire: 2016 - 64,0%, 2017 - 66,9%, 2018 - 76,9%, sugerând concluzia despre înregistrarea anumitor progrese şi îmbunătăţiri în administrarea fiscală a acestei taxe.
Similare
RECOMANDĂRI