CCRM: Impactul scontat al Serviciului MPay poate fi atins prin conlucrare şi transparenţă
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

CCRM: Impactul scontat al Serviciului MPay poate fi atins prin conlucrare şi transparenţă

Deşi au fost înregistrate anumite rezultate, există rezerve de îmbunătăţire din punctul de vedere al impulsionării procesului de modernizare tehnologică, care limitează atingerea impactului scontat al Serviciului MPay, menţionează Curtea de Conturi a Republicii Moldova 9CCRM) în Raportul auditului performanţei Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice MPay, examinat în şedinţă publică din 31 iulie.

Sfera auditului a cuprins activităţile realizate în perioada 2013-2017 de către Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Instituţia Publică „Centrul de Guvernare Electronică (E-Governement)”, actualmente instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică”, Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale”, „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”.  Unele probe de audit au fost colectate de la beneficiari sau potenţiali beneficiari ai Serviciului respectiv.

„Faptul contractării serviciilor aplicative de implementare, mentenanţă şi suport tehnic şi operaţional de la un agent economic de drept privat, poate condiţiona riscuri aferente gestionării conforme a Serviciului, precum şi necontabilizării depline a dreptului de utilizare neexclusivă şi perpetuă a platformei tehnologice, respectiv neasigurării dreptului de proprietate a statului asupra Serviciului MPay” se arată în Raportul de audit.

În condiţiile externalizârii serviciilor de administrare operaţională a Serviciului MPay, nu a fost implementat un mecanism eficient de monitorizare şi control al accesului la Serviciul respectiv, în vederea asigurării securităţii şi protecţiei datelor cu caracter personal prelucrate. Totodată, neconformându-se cadrului normativ-legislativ aferent protecţiei datelor cu caracter personal, până în prezent, structurile responsabile nu au notificat în modul stabilit Centrul Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal pentru înregistrarea în Registrul de Stat deţinut de acesta, a Prestatorului şi a agentului economic în calitate de persoane împuternicite de către operator, fapt ce condiţionează riscuri majore în acest sens. Şi anume: avantajele Serviciului MPay nu se valorifică în deplină măsură, inclusiv, ca urmare a utilizării fragmentare a acestuia de către autorităţile, instituţiile publice, cetăţenii - beneficiari potenţiali ai Serviciului, ceea ce limitează eficienţa şi eficacitatea investiţiilor realizate.

Potrivit Raportului, este nesemnificativ numărul serviciilor pasibile a fi achitate prin Serviciul MPay, ai căror beneficiari direcţi sunt cetăţenii. Entităţile beneficiare de servicii electronice nu dispun în totalitate de capacităţile necesare (tehnice, umane, financiare) pentru asigurarea durabilităţii Serviciului MPay.

Curtea de Conturi relevă că neajunsurile constatate sunt cauzate de un cumul de factori sistemici, inclusiv: pregătirea insuficientă a procesului de instituire a Serviciului; disfuncţionalitatea sistemului managerial pe dimensiunea de monitorizare, evaluare şi control al modului de implementare şi utilizare a Serviciului MPay, precum şi de coordonare a activităţilor în entităţile publice Aici se mai adaugă carenţele cadrului regulator din domeniu; lipsa unor indicatori de performanţă în raport cu obiectivul Serviciului MPay; managementul insuficient al riscurilor aferente implementării şi funcţionării acestuia; capacităţile insuficiente de resurse umane şi financiare în cadrul entităţilor publice, pentru asigurarea integrării sistemelor informaţionale şi a serviciilor, inclusiv a organelor responsabile de gestionarea Serviciului Guvernamental etc.

Potrivit Curţii de Conturi, constatările expuse denotă necesitatea de monitorizare, susţinere şi impulsionare din partea Guvernului, în vederea responsabilizării actorilor implicaţi în gestionarea şi utilizarea Serviciului MPay, cât şi asigurarea unei conlucrări constructive, mai eficiente şi mai transparente între aceştia, în scopul asigurării atingerii impactului scontat.

Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay) a fost instituit în anul 2013 în contextul implementării Proiectului e-Transformare a Guvernării, din contribuţia Guvernului la Proiect, în vederea asigurării unui mecanism unic de achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, penalităţilor şi altor plăţi la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor cu ajutorul instrumentelor de plată legal disponibile.

Serviciul MPay are o dimensiune importantă pentru modernizarea managementului TIC în sectorul public şi vizează beneficiul tuturor utilizatorilor serviciilor publice, prin economisirea resurselor, descurajarea corupţiei şi sporirea cost-eficienţei operaţiunilor guvernamentale.
Similare
RECOMANDĂRI