Agricultorii care înregistrează pierderi la recolta anului 2020 pot solicita, de azi, subvenţii. Care sunt condiţiile
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Agricultorii care înregistrează pierderi la recolta anului 2020 pot solicita, de azi, subvenţii. Care sunt condiţiile

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) va recepţiona, în perioada 10 august - 18 septembrie 2020, va recepţiona cererile de acordare a compensaţiilor în scopul diminuării consecinţelor calamităţilor naturale provocate asupra recoltei anului 2020.

În acest context, compensaţia se acordă solicitantului care a suferit prejudiciu (conform actelor de constatare) ca urmare a secetei ce a afectat 60% şi mai mult din recoltă (culturi cerealiere din prima grupă: grâu de toamnă; orz de toamnă; rapiţă de toamnă) şi a grindinei ce a afectat 60% şi mai mult din recolta culturilor horticole (pomicole, nucifere, arbuşti fructiferi şi căpşun; viţa-de-vie (soiuri tehnice şi pentru masă); culturi legumicole, cultivate în câmp deschis şi mazăre).
 
În scopul obţinerii compensaţiei, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiţii:
 • să deţină în proprietate sau în folosinţă terenurile agricole care au fost afectate de calamităţile naturale;
 • să dispună de cont bancar în monedă naţională (MDL);
 • suprafaţa indivizibilă minimă eligibilă pentru acordarea compensaţiei constituie 0,5 ha pentru toate culturile eligibile;
 • în cazul culturilor horticole, exceptând legumele cultivate în câmp deschis, să dispună de proiect de înfiinţare sau schiţă de proiect;
 • să dispună de actele de constatare a pagubelor cauzate de secetă şi de grindină, eliberate până în data de 1 iulie 2020 şi, respectiv, 20 iulie 2020;
 • datele din actele de constatare prezentate de către solicitant trebuie să corespundă cu datele din Raportul totalizator.
Criteriile generale de corespundere a culturilor horticole afectate, cu excepţia legumelor în câmp deschis, pentru a fi eligibile compensării trebuie:
 • să fie cu termenul de funcţionare utilă neexpirat;
 • să fie înregistrate în modul stabilit, nu mai târziu de data depunerii cererii de solicitare a compensaţiilor;
 • să fie intrate pe rod, conform actelor normative şi proiectelor de înfiinţare;
 • să dispună de actul de înfiinţare a plantaţiei, întocmit conform legislaţiei în vigoare.
Modul de depunere a dosarului:

Dosarele de solicitare a compensaţiei, împreună cu documentele în original, pentru care sunt ataşate copiile la dosar, se depun de către solicitant la subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul de compensaţii. Dosarul de acordare a compensaţiei va conţine următoarele documente obligatorii:
 • cererea de acordare a compensaţiei, conform modelului (aici);
 • declaraţia pe propria răspundere privind completitudinea dosarului şi veridicitatea informaţiei din documentele prezentate, conform modelului din anexa nr. 2 (aici);
 • copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau a certificatului de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti;
 • copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau din Registrul contractelor de arendă;
 • copia actului de constatare a pagubelor pentru recolta anului 2020, cauzate de secetă sau grindină;
 • copia primelor 8 file din paşaportul Proiectului de înfiinţare a plantaţiei horticole sau copia schiţei de proiect, în cazul plantaţiilor de arbuşti fructiferi şi căpşun;
 • copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de către banca comercială;
 • copia actului de înfiinţare a plantaţiei perene, întocmit conform legislaţiei;
 • certificat emis de APL (aici).
Dosarele se depun de către solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al solicitantului. Dosarul se depune şnuruit, sigilat şi numerotat precum şi semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele prezentate în copii trebuie să conţină menţiunea „corespunde originalului” şi semnătura solicitantului. La depunerea dosarului de solicitare a compensaţiei, solicitantul primeşte confirmarea care atestă recepţionarea dosarului de către subdiviziunea teritorială a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.
 
Modul de calculare a compensaţiei:

Compensaţia se acordă solicitanţilor sub formă de cuantum, în funcţie de cultură, suprafaţa afectată şi gradul de afectare. Mărimea compensaţiei pentru culturile afectate se calculează reieşind din suprafaţa afectată şi cuantumul valoric per cultură (detalii aici).
 
TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI ESTE 18 SEPTEMBRIE 2020.
 
Similare
RECOMANDĂRI