Deputaţii au aprobat în prima lectură politica bugetar-fiscală şi vamală
Vizualizari:

Deputaţii au aprobat în prima lectură politica bugetar-fiscală şi vamală

Proiectul politicii bugetar-fiscale şi vamale pe termen mediu a fost susţinut astăzi cu majoritatea voturilor deputaţilor, în prima lectură.

Prin aprobarea proiectului, se operează modificări la Codul Fiscal, Legile de punere în aplicare a unor triluri ale Codului Fiscal, Codul Vamal, Legea cu privire la tariful vamal, Legea privind sistemul public de asigurări sociale, Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Principalele politici ale proiectului de lege ce vizează politica fiscală şi vamală pentru 2020 sunt menţinerea impozitului pe venitul persoanelor fizice la nivel de 12% şi a mărimii scutirilor existente; menţinerea pentru persoanele juridice, întreprinzătorii individuali şi medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă – în mărime de 12% din venitul anual impozabil, iar pentru gospodăriile ţărăneşti – de 7%; menţinerea cotelor TVA în vigoare; menţinerea cotelor accizelor, cu excepţia autoturismelor de lux, şi menţinerea cotelor altor impozite, taxe şi plăţi la nivelul anului curent cu extinderea bazei impozabile.

Noua politică bugetar-fiscală şi vamală urmăreşte obiectivele unei legislaţii fiscale şi vamale favorabile dezvoltării economice şi consolidării veniturilor bugetare.

Primul obiectiv – asigurarea unei legislaţii fiscale şi vamale favorabile dezvoltării economice – urmează a fi realizat prin aplicarea următoarelor măsuri noi:

- permiterea spre deducere a oricăror plăţi efectuate salariaţilor sau în folosul acestora, din care au fost reţinute impozite salariale;
- permiterea spre deducere a datoriilor în valoarea de până la 1000 de lei al căror termen de scadenţa a expirat de 3 ani;
- aplicarea facilităţilor acordate salariaţilor pentru hrana şi transport organizat şi asupra zilierilor;
- diminuarea impozitului aplicat donaţiilor de la 12% (includerea în venitul donatorului) la 6% (reţinerea finală). Modificarea tratamentului fiscal pentru bunurile donate prin includerea normei de majorare a veniturilor în cazul efectuării donaţiei de agenţii economici;
- substituirea bazei impozabile aferente regimului agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IVAO) din venitul operaţional în venituri totale, cu excluderea unor categorii de venituri (subvenţii, dobânzi, etc);
- modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate la data de 25 a lunii următoare celei de efectuare a importului sau de achitare;
- modificarea termenului de achitare a accizelor cu stabilirea termenului de 25 a lunii următoare celei în care a fost scoasă marfa accizată din antrepozit;
- unificarea termenului de declarare şi achitare a impozitului pe bunuri imobiliare fiind stabilită data de 25 septembrie;
- anularea obligaţiei de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale;
- aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, la plasarea în regim de perfecţionare activă a mărfurilor supuse accizelor, produselor zootehnice (carne), etc.;
- extinderea, cu 1 an, a scutirii de impozitul pe venit al dobânzilor bancare a persoanelor fizice;
- scutirea de TVA fără drept de deducere la importul şi/sau achiziţia materiei prime, articole utilizate la producerea tractoarelor şi tehnicii agricole;
- scutirea de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor exportate prin trimiteri poştale a căror valoare nu depăşesc 1 000 euro;
- abrogarea normei de limitare a deducerii în sumă de 200 000 lei pentru autoturismele procurate de agenţii economici care nu sunt utilizate în procesul de producţie şi prestare a serviciilor;
- extinderea dreptului de aplicare a regimului de deducere a amortizării în scopuri fiscale pentru activele imobilizate.

Cel de-al doilea obiectiv – de consolidare a veniturilor bugetare – urmează a fi realizat prin implementarea următoarelor măsuri:
- extinderea aplicării progresive a taxei la valoarea autoturismelor importate;
- aplicarea taxării inverse pentru livrările de bunuri a agenţilor economici insolvabili;
- aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenţii economici nerezidenţi către populaţie şi crearea unui cadrul legal de achitare a impozitelor şi taxelor;
- perfecţionarea taxei pentru apă prin stabilirea obligaţiei de achitare a taxei respective pentru subiecţii care vor îmbutelia apa.

Respectivul proiect de lege a fost elaborat de Ministerul Finanţelor în baza propunerilor recepţionate de la mediul de afaceri, autorităţi, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal.
Similare
RECOMANDĂRI